הגלישה והשימוש באתר הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש באתר לפי תקנון זה
 

 1. ברוכות הבאות לאתר GoTogethermoms (אשר ייקרא להלן: “האתר“). אנחנו עושים ונעשה הכול על מנת שתהיה לכן חוויית משתמש נפלאה והנאה מרובה מהמוצרים והשירותים השונים. GoTogethermoms  הוקם על מנת לאפשר לאימהות להכיר אימהות בסטטוס שלהן ולקבל תכנים רלוונטיים בהתאם לגיל הילד והשלב של חופשת הלידה.

 2. מנהלת GoTogethermoms- דורון נחמני לוי (להלן: "המפעילות") , ניתן לפנות בכל עת בדוא”ל: Info@gotogethermoms.com  או בטלפון: 073-3742332 ימים א’- ה’ בין השעות 9:00-15:00

 3. המשתמשת מצהירה כי היא מודעת לכך שחלק מהשירותים, ניתנים באמצעות אפליקציית טלגרם (להלן: "אפליקציית טלגרם"), וכל תנאי שימוש אלה יחולו גם על השירותים הניתנים באמצעות אפליקציית טלגרם כאמור. יובהר כי כדי לצרוך את השירותים כאמור, על המשתמשת להוריד למכשירה הסלולארי את אפליקציית טלגרם. המשתמשת תהא האחראית הבלעדית והמלאה בכל הנוגע ו/או הכרוך בהורדת אפליקציית טלגרם למכשירה הסלולארי וכן על עמידתה בתנאי השימוש של אפליקציית טלגרם, ולאתר ו/או למפעיליו לא תהא כל אחריות בעניין זה.

 4. התנאים המפורטים בתקנון זה, מהווים הסכם משפטי מחייב. עצם השימוש באתר וקבלת השירותים הניתנים במסגרתו ו/או במסגרת אפליקציית טלגרם (להלן: "השירותים"), מהווה אישור והסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכימה לתנאי כלשהו בתקנון זה, הנך מתבקש לחדול מכל שימוש באתר ולא לרכוש ו/או לעשות שימוש בשירותים.

 5. למפעילות נתונה הזכות לשנות את התקנון בהתאם לשיקול דעתן הבלעדית וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הגרסה העדכנית ביותר של התקנון, כפי שהופיעה באתר במועד השימוש באתר ו/או במועד ההזמנה של כל מוצר ו/או שירות, תהיה הגרסה הקובעת ביחס לשימוש באתר ו/או ביחס לאותה הזמנה, לפי העניין. הנך נדרשת להתעדכן בנוסח העדכני של תקנון זה מעת לעת, על אחריותך הבלעדית.

 6. תנאי שימוש אלה חלים על כל המוצרים, השירותים האפליקציות והאתרים המוצעים על ידי האתר ו/או אפליקציית טלגרם כולל, האתר בגרסאות דיגיטליות או אלקטרוניות אחרות של פלטפורמת הזרמת וידאו לניידים, למסכים, לטלוויזיה באינטרנט ועוד.

  שימוש והרשמה

 7. השימוש בשירותים המוצעים מחייב רישום מוקדם, אשר כולל מסירת פרטים מזהים נכונים ומדויקים. מובהר בזאת כי הרישום הינו אישי.

 8. בתהליך הרישום המשתמשת תזין את הפרטים הנדרשים בטופס רישום מקוון המיועד לצורך כך. לידיעת המשתמשת, הגשת פרטים אישיים כוזבים בהקשר זה, לרבות ביחס לאמצעי תשלום, מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והינה אסורה מכל וכל.

 9. השימוש באתר ובקבוצת הטלגרם הינו אישי

 10. המפעילות רשאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, להפסיק את שירותי האתר ואת קבוצת הטלגרם ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר  תכנים ומידע  ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג' כלשהו.

 11. המפעילות שומרות לעצמן את הזכות לשנות את דרישות ההרשמה ו/או אפשרויות ההרשמה לפי שיקול דעתן הבלעדי

 12. השימוש בקבוצה הטלגרם הינו בכפוף לתשלום מראש והינו תקף לתקופת התוכנית שהוצגה מראש. למפעילות שמורה הזכות לשנות את כמות התוכן ואת סוגי התוכן  של השירותים הזמינים  לקטגוריות, ועשויה להגדיל או להקטין, מעת לעת, את התוכן והשירותים. מובהר כי משתמשות לא יקבלו החזר בעקבות שינויים אלו.

 13. השירותים וכל  המוצרים הדיגיטליים ניתנים "as is" (כפי שהם). המפעילות אינן אחראיות בכל צורה שהיא לזמינות האתר, קבוצת הטלגרם  והתוכן או השירותים באינטרנט או בכל מדית שידור אחרת. במקרה שאחד השירותים או כל השירותים או המוצרים הדיגיטליים אינם זמינים באופן זמני, לא יינתן החזר כספי והמפעילות שומרות לעצמן את הזכות להעניק החזרים או זיכויים על פי שיקול דעתן הבלעדי. אם המפעילות מעניקות החזר או זיכוי, הן אינן מחויבות לעשות כן  באופן  זהה או דומה גם  בעתיד

 14. המפעילות יספקו גישה למשתמשת  רק לאחר שהתשלום התקבל. המפעילות שומרות לעצמן את הזכות לסרב לקבל  תשלום ממשתמשת, לפי שיקול דעתן הבלעדי.

 15. התשלום יהיה בשקלים חדשים, ועשוי אף להשתנות בשל מסים מקומיים שיחולו על המשתמשת. המפעילות  שומרות לעצמן את הזכות לסיים את הגישה לשירותיהן לרבות לקבוצה הייעודית באפליקציית הטלגרם לכל משתמשת אשר לפי שיקול דעתן, הפרה את תנאי השימוש באתרים, גם ללא הודעה מראש וללא התחייבות נוספת כלפי המשתמשת. המשתמשת לא תהא זכאית להחזר כלשהו בנסיבות אלו.

 16. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באתרים ו/או ביישומים, לרבות שירותים הניתנים בקשר עם אתרים, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

 17. השימוש באתר ובקבוצה באפליקציית הטלגרם כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשת לאמור בתקנון זה. השימוש באלו מעיד על הסכמת המשתמשת לתנאים אלה. המשתמשת מצהירה ומאשרת בזאת כי תנאי השימוש באתרים וביישומים ובאפליקציית הטלגרם ידועים לה וכי היא מתחייבת לפעול על פיהם

 18. הרכישה של השירות מהאתר תעשה בהתאם לתקני תשלום באמצעות כרטיסי אשראי נתוני תעשיית האבטחה (PCI DSS) מדיניות אבטחת מידע והוראות פרוצדוראליות.
  דרישות רישום כלליות

 19. אם את מספקת מידע שאינו נכון, לא מדויק, או חלקי, או שיש לנו יסוד סביר לחשוד שמידע זה אינו נכון, לא מדויק, או חלקי, המפעילות שומרות לעצמן את הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש באתר ובקבוצות הטלגרם בכל עת. תוכן האתר ותוכן הקבוצות   מסופק לך "כפי שהוא" ולא ניתן להוריד, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, לשדר, להציג, למכור, להפיץ או לנצל בכל דרך אחרת למטרות אחרות כלשהן ללא אישור בכתב.

 20. תוכן האתר  וקבוצת הטלגרם זמינים עבורך לשימוש אישי, כפי שנועדו באמצעות הפונקציונליות הרגילה של השירות

 21. על מנת להיות מסוגל להשתמש בשירות, יש להוריד למחשב הנייד או לטלפון הסלולרי את אפליקצית "טלגרם"

 22. יובהר כי השימוש בשירותים הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמשת, והמפעילות ו/או מי מטעמן (לא יהיו אחראיים לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו למשתמשת בקשר עם השימוש בשירותים ו/או כתוצאה מהשימוש בהם ו/או כתוצאה מהסתמכות על השירותים. בהרשמתך לאתר ו/או לאפליקציית טלגרם וכן בשימוש בשירותים, מצהירה המשתמשת כי היא מודעת לכך שאין בשירותים כדי להוות תחליף לייעוץ מקצועי מתאים.
  שירותים ומוצרים באתר

 23. השימוש באתר ובכל השירותים והמוצרים המוצעים במסגרתו לרבות אפליקציית הטלגרם, הינו על אחריות המשתמשת בלבד. המשתמשת מסכימה ומאשרת כי לא יעשה כל שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים באתר על מנת לעבור עבירה כלשהי ו/או עוולה כלשהי ו/או הפרה אחרת של הוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור המשתמשת מתחייבת שלא לבצע כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ולא לעשות שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים לו לצורך הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הסתה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או פרסום תכנים שהם בגדר פרסומי תועבה ו/או יש בהם גילוי גזענות.

 24. למפעילות נתונה הזכות לנקוט בכל האמצעים, בין מניעתיים ובין אם לאחר מעשה, לפי שיקול דעתו הבלעדית, בהתאם להוראות כל דין, כנגד משתמשת אשר תעשה שימוש באתר ו/או בשירותים ובמוצרים שלא למטרות אשר לשמם נועדו וכן בכל מקרה של חשש או חשד לביצוע עבירה ו/או הפרת הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לאתר נתונה הזכות למנוע או לחסום גישה לאתר בין באופן מלא ובין לחלק משירותי האתר למשתמשת שלא תנהג בהתאם להוראות תקנון זה
  השעיה של חשבון

 25. אם המפעילות, קובעות לפי שיקול דעתן הבלעדי, כי המשתמשת הפרה תנאי כלשהו של הסכם זה הן רשאיות: (1) להודיע לך, וכן (2) להשתמש באמצעים טכניים כדי לחסום או להגביל את הגישה או השימוש בשירות  אם המפעילות  מסיימות את חשבונך עקב הפרות של הסכם זה, לא תהיה זכאי לקבל זיכוי או  החזר

 26. הינך מכירה בכך שהמפעילות, עשויות להסיר תוכן שפורסם בשירות, כי המפעילות  , אינן אחראיות להתנהגות או להערות של יועצים ו / או משתמשות  בשירות, אך למפעילות  תהיה זכות (אך לא החובה) על פי שיקול דעתן הבלעדי, לבצע מראש, לערוך, לסרב או להסיר כל תוכן או חלק ממנו מכל סיבה שהיא.
  התנהגות אסורה ואבטחה

 27. את מסכימה לא להשתמש בשירות כדי לפרסם או להעביר מידע אחר, נתונים, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונות, גרפיקה, וידאו, הודעות, תגים או חומרים אחרים (להלן בנפרד או ביחד,"תוכן" ) אשר: מפריע לשירות או משבש אותו .
  שיתוף חומרים

 28. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמשת מתחייבת ומאשרת כי כל החומרים שישותפו על ידה ובכלל זה לא יפגעו בפרטיותו של אדם, לא יהוו הוצאת לשון הרע ולא יפרו זכויות יוצרים (לרבות זכויות מוסריות) .

 29. המשתמשת מתחייבת שלא לשתף, ללא קבלת הסכמה מצדדים שלישיים רלבנטיים, לרבות אדם שמצולם במסגרת החומרים, כאשר נדרשת הסכמה בנסיבות העניין מאותם צדדים שלישיים.

 30. המשתמשת מצהירה ומאשרת כי ידוע וברור לה כי עם העברת חומרים לאחרים, החומרים עשויים להגיע, למעשה, לידי כל אדם, וכי אין ולא יכולה להיות למפעילות כל שליטה לידי מי יגיעו החומרים. לפיכך, למשתמשת אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי המפעילות ו/או מי מטעמה עקב הגעת החומרים לידי אחרים ו/או השימוש שיעשה בחומרים ע”י אחרים.

 31. המשתמשת מצהירה ומאשרת כי ידוע לה שלמפעילות אין ולא יכולה להיות כל שליטה ביחס לחומרים שעשויים להישלח ע”י משתמשים ולפיכך לא תהיה לה כל טענה ו/או דרישה ביחס לחומרים שעשויים להגיע אליה ע”י אחרים

 32. המשתמשת תהיה רשאית לבקש מהמפעילות למחוק ולהסיר חומרים שהועלו על ידה  המפעילות יענו לכל בקשה כאמור, אך באחריות המשתמשת לוודא כי בקשתה אכן בוצעה. המשתמשת מאשרת כי ידוע לה שמחיקת חומרים שהועברו תהיה מוגבלת וכי למפעילות לא תהיה כל אפשרות למחוק חומרים ששותפו ע”י המשתמשת, אך הועברו לגורמים נוספים ע”י מי שהמשתתפת שיתף אותם.

 33. המשתתפת מאשרת כי ידוע לה שהמפעילות אינן יכולות לשלוט על החומרים שיועלו ע”י משתתפות אחרות ולפיכך לא תהיה לה כל טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי המפעילות ו/או מי מטעמן, ביחס לחומרים אליהן תחשף כתוצאה משיתופם ע”י משתמשות אחרות, לרבות במקרים בהם משתמשות אחרות ישתפו חומרים המנוגדים להוראת תקנון זה. על מנת להסיר כל ספק מובהר כי המפעילות ו/או מי מטעמן לא יישאו בכל אחריות ביחס לחומרים שישותפו ע”י המשתמשים באתר.

 34. כאמור בסעיף 2 לתקנון זה, המפעילות יהיו רשאיות להסיר מהאתר ומקבוצת הטלגרם כל חומר אשר תוכנו ו/או השימוש בו יעמוד בניגוד לתקנון זה, בין ביוזמתה ובין כמענה לפניה או תגובה של צדדים שלישיים. למשתמשת /ואו למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי המפעילות בגין כל פעולה בה תנקוט על פי סעיף זה.

 35. המשתמשת מתחייבת שלא לנקוט בכל פעולה, אשר עשויה לפגוע באתר ובקבוצת הטלגרם, ובכלל זה היא מתחייבת להימנע ממשלוח ספאם, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, ו/או כל דבר אחר שעלול להסב נזק. המפעילות יהיו רשאיות לחסום לאלתר כל משתמשת שתבצע איזה מהפעולות האמורות או כל פעולה אחרת שעלולה להסב נזק.

 36. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזה כי המשתמשת תהיה מחוייבת בפיצויה ו/או שיפויה, לפי העניין, של המפעילות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם לאתר ולקבוצת הטלגרם ו/או בגין כל טענה ו/או דרישה שתופנה כלפיה ו/או מי מטעמה כתוצאה ו/או בקשר עם פעולת שיתוף שתעשה שלא בהתאם להוראות תקנון זה.
  שלילת אחריות, הגבלת אחריות וקיצור תקופת התיישנות

 37. המפעילות, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמשת ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר ובקבוצת הטלגרם לרבות בשירותים, במידע ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים  לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים ו/או וירוסים ונזק אם ייגרם למכשיר באמצעותו מבוצעים הגלישה והשימוש באתר, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

 38. המפעילות, והפועלים מטעמן, לא יהיו אחראים בכל דרך לתכנים ולחומרים שיועלו לקבוצה, לרבות על דרך של שיתוף, על ידי המשתמשות ו/או כל צד שלישי אחר, וכן הם לא יהיו אחראים לכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית שתבוצע ע”י המשתמשות באתר ו/או כל צד שלישי.

 39. המפעילות, והפועלים מטעמן, אינן מתחיבות כי פעילות הקבוצה והאתר תהיה חפה מהפסקות או תקלות ו/או טעויות, לרבות הפסקות או שיבושים בפעילות שיתכן שיתרחשו כתוצאה מתקלות בתוכנה ו/או מערכות תקשורת וחומרה ו/או תקלות ברשת האינטרנט ו/או קוי תקשורת. המפעילות לא יישאו בכל חבות או אחריות להפסקות או תקלות ו/או טעויות שמקורן בבעיות טכניות כאמור.

 40. מבלי לגרוע או לפגוע באמור בכל הוראה אחרת של תקנון זה מובהר ומוסכם כי אחריותן של המפעילות  תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, ככל שנגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל, ובכל מקרה לא תעלה על סכום התמורה ששולמה ע”י המשתמשת בגין ההזמנה האחרונה שבוצעה על ידו באתר.

 41. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של שנה אחת ממועד ביצוע הפרסום הרלבנטי באתר ו/ או האירוע נשוא פניית המשתמשת, כמועד סופי שבו תוכל המשתמשת להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמשת מתחייבת שלא להפנות אל המפעילות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמשת בניגוד להתחייבותה, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות . מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

 42. המשתמשת תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לאתר ולקבוצת הטלגרם לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, עקב הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה. המשתמשת תפצה ו/או תשפה את האתר, לפי העניין, בגין כל טענה, דרישה, תביעה מצד גורם כלשהו שיופנו למפעילות ו/או למי מטעמה וכן בגין כל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שהיא לרבות הוצאות משפטיות, ככל שייגרמו לאתר ו/או מי מטעמה, עקב הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה על ידי המשתמש

 43. המשתמשת מסכימה ומאשרת כי פרטי כתובת/ות הדוא”ל שיימסרו באתר על ידה, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את האתר לצורך דיוור הודעות שרות למשתמשת לרבות אך מבלי לגרוע, אישורי הזמנה, חשבוניות וכיוצ”ב.

 44. למשתמשת תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, באמצעות לינק הסרה לרשימת התפוצה בתחתית כל דיוור או בפנייה לשירות הלקוחות במייל,   Info@gotogethermoms.com  כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי האתר בקשר לקבלת דיוור כאמור.

 45. המפעילות רשאיות מעת לעת לצאת במבצעים שונים ולהעניק הנחות לחלק או כלל המוצרים ו/או השירותים הניתנים באתר. כל המבצעים וההנחות מכל סוג שהם, ינתנו בהתאם ובכפוף לתנאים שיפורסמו עם המבצע או ההנחה לפי העניין
  דמי מנוי ועמלות חד פעמיות לקורסים מקוונים

 46. אין שיתוף משתמשים. משתמשות האתר וקבוצת הטלגרם  אינן  רשאיות  לשתף, לתת או למכור את הגישה או שם המשתמש שלהן לכל אדם או ישות אחרת.
  סיום מנוי

 47. הסכם זה יישאר בתוקף מלא כל עוד הוא פורסם באתר.

 48. המפעילות שומרות לעצמן את הזכות לסיים את חשבונך או את הגישה שלך לשירות באופן מיידי, עם או בלי הודעה מוקדמת לך, וללא אחריות כלפיך, אם הן סבורות כי הפרת את תנאי הסכם זה.
  צדדים שלישיים

 49. השירות שלנו מכיל תוכן בבעלות בלעדית ותוכן של מעניקי צד שלישי (כולל תוכן שסופק על ידי משתמשי השירות, כמתואר לעיל),   המפעילות מחזיקות  בכל הזכויות. אינך רשאית להעתיק, לשנות, לתרגם, לפרסם, לשדר, לשדר, להפיץ, לבצע, להציג, או למכור כל תוכן המופיע בשירות או באמצעותו.

 50.  כל עסקה עם צדדים שלישיים הכלולים בתוך השירות או בקשר לשירות הם אך ורק בינך לבין אותו צד שלישי המפעילות אינן אחראיות לכל חלק של עסקאות או מבצעים כאלה. כל התייחסות לצד שלישי כלשהו או למוצרים או לשירותים של צד שלישי כלשהו בשירות אינה מהווה המלצה או המלצה של צד שלישי זה או של המוצר או השירותים של צד שלישי זה על ידי האתר  או מי מעובדיה, נושאי המשרה, הקבלנים העצמאיים שלה , סוכנים או נציגים אחרים. כל התייחסות לצד שלישי כלשהו בשירות ניתנת לך למטרות מידע בלבד. המפעילות מעודדות אותך לנהל מחקר משלך בדיקת נאותות לגבי צדדים שלישיים כגון מוצרים אלה ושירותים שלהם. בעוד שהמפעילות  פועלות על מנת להבטיח שהמידע על השירות קיים ומדויק, המפעילות  אינן מבטיחות את דיוק המידע הנכלל בו (כולל מידע המסופק על-ידי יועצים) או את ההתאמה שלו למטרה מסוימת.

 51. אין להשתמש בשירות למטרות מסחריות כלשהן, למעט כפי שאושר במפורש על ידי המפעילות.
  כתב ויתור על אחריות

 52. את מסכימה כי השימוש שלך בשירות יהיה על אחריותך הבלעדית. השירות והחומר מסופקים "כמו שהוא" וללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת. המפעילות  אינן מתחייבות לגבי הדיוק או השלמות של תוכן או התוכן של אתרים המקושרים לשירות ואינו נושא באחריות או בשגיאות (I) כלשהן, טעויות או אי דיוקים בתוכן, (II) פגיעה אישית או נזק לרכוש, מכל סוג שהוא, הנובע מגישה ושרות של השירות,

 53. המפעילות אינן מתחייבות, או נושאות באחריות לכל מוצר או שירות המפורסם או המוצע על ידי צד שלישי באמצעות השירות או כל אתר מקושר או באנר כלשהו או בפרסום אחר. המפעילות לא יהיו צד אחראי על ניטור כל עסקה בינך לבין ספקי צד שלישי של מוצרים או שירותים.כמו עם רכישת מוצר או שירות תה צריך להשתמש בשיקול הדעת הטוב ביותר שלך.
  פרטיות

 54. בהסכמה לתקנון האתר, המשתמשת מסכימה גם למדיניות הפרטיות של האתר -  המפורטת בדף מדיניות פרטיות.
  שינויים 

 55. המפעילות שומרות לעצמן את הזכות לתקן הסכם זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת, וזו אחריותך לעיין בשינויים להסכם זה. השימוש שלך בשירות לאחר כל תיקון של הסכם זה יסמן את הסכמתך לתנאים המתוקנים

 56. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לערוך, למחוק, להשעות או להפסיק באופן זמני או קבוע את השירות (או כל חלק ממנו) עם או ללא הודעה מוקדמת. את מסכימה שלא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, עריכה, מחיקה, השעיה או הפסקה של השירות

 57. הגלישה והשימוש באתר וביישומיו לרבות בקבוצת הטלגרם הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש לפי תקנון זה.מדיניות ביטולים

 58.  ניתן לבטל את ההצטרפות ל-GoTogether עד 14 יום לפני פתיחת הקבוצה ולקבל החזר מלא על התוכנית.

 59.  לאחר פתיחת הקבוצה, יהיה ניתן לבטל את ההצטרפות עד 10 ימים מפתיחת הקבוצה ולקבל החזר חלקי על התשלום השני

 60.  דמי הרישום לא יוחזרו.